کتابخانه

ای مشتعل بنار محبّت اللّه نامۀ شما رسید و از مضمون سرور حاصل گردید

فهرست مطالب

بواسطۀ آقا میرزا عنایت‌اللّه

مسیس کری ه کِنّی علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای مشتعل بنار محبّت اللّه نامۀ شما رسید و از مضمون سرور حاصل گردید دلیل بر توجّه بملکوت اللّه بود و آیت صریحۀ محبّت اللّه از تشکیل محافل و ترتیب مجالس مرقوم نموده بودید این محافل سبب جلوۀ محبّت اللّه است و انتشار نور هدایت اللّه هر جمعی که در محلّی اجتماع کنند و بذکر حقّ مشغول گردند و از اسرار الهی دم زنند یقیناً از نفثات روح القدس نصیب گیرند اطعمۀ ایرانی چون سبب تخطّر و تذکّر ایران و ظهور شمس حقیقت از مشرق امکانست البتّه آن طعام مقبول یارانست

در خصوص حضور باین بقعۀ مبارکۀ نورا مرقوم نموده بودید شما و قرین محترمت مأذونید که در تابستان آینده حاضر شوید ولی دیگران حال مقتضی نیست حکمت اقتضا نمینماید آنان وقتی دیگر حضورشان موافقتر است شما نهایت مهربانی را با آنان مجرا دارید چون دست تنگ است مصارف راهشان را بخود ایشان اعانت کنید تا هر وقت حکمت اقتضا کند مصارف راه نمایند و بزیارت آیند ع ع