کتابخانه

ای زائر مطاف ملأ اعلی لطف و احسان و عنایت خاصّۀ جمال منّان بگشا

فهرست مطالب

هو الابهی

جناب آقا شیخ کاظم علیه بهآء اللّه الابهی ملاحظه نمایند

هو الابهی

ای زائر مطاف ملأ اعلی لسان بشکرانۀ لطف و احسان و عنایت خاصّۀ جمال منّان بگشا که مظهر توفیق الهی شدی و مطلع تأیید ربّانی گشتی بتقبیل تراب روضۀ مطهّر فائز شدی و باستشمام نفحۀ جانبخش و رائحۀ روح‌افزا از تربت طیّبۀ طاهره مشرّف شدی روی و موی را بخاک آن آستان متبرّک نمودی و بصر و بصیرت را مجلّی و روشن کردی بسی بادیه‌ها بپیمودی و بسی کوه و دشتها قطع کردی و بسی دریاها گذشتی تا بسرمنزل رحمن و کوی جانان رسیدی و ادراک چنین فضل عظیم و نعیم مقیم نمودی اگر جهانیان از این احسان و مکان و صاحب مقام خبری داشتند البتّه تراب نعال زائرین مخلصین را کحل بینش مینمودند و اعظم مواهب در جهان آفرینش میشمردند و البهآء علیک و علی کلّ زائر ثابت مستقیم ع‌ ع