کتابخانه

حضرت اولوهیّته مقرّب اولان ذات محترم حقیقت وجداندن منبعث اولان

فهرست مطالب

استانبولده

ناظم بک افندی حضرتلرینه

هواللّه

حضرت اولوهیّته مقرّب اولان ذات محترم حقیقت وجداندن منبعث اولان انجذابات قلبیّه‌یی نامۀ نامیلری حاوی ایدی مضامینی شکّر و شیرین ایدی دلنشین ایدی ربّم مفتون حقیقت اولان سزک‌ گبی اهل عشقی هر دم فیوضات رحمانیّته مظهر بیورسون او حوالیده بولنان احبّای پروفایی عموماً غریق دریای محبّت ایلسون حرم محترمۀ عالیلرینه جواب یازلدی بو مکتوبک طیّنددر و علیک البهآء الأبهی

١٣ تشرین ثانی ١٩١٩

حیفا

عبدالبهاء عباس