کتابخانه

ای ثابت بر پیمان نامه‌های متعدّد شما رسید انشاء اللّه یک یک جواب نگاشته میشود

فهرست مطالب

٩ ربیع ‌الثّانی ١٣٢٨

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی‌اکبر محمّد خانلی نخجوانی علیه بهاء اللّه الابهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامه‌های متعدّد شما رسید انشاء اللّه یک یک جواب نگاشته میشود

از صاحب‌منصب روسی مرقوم نموده بودید معلوم است که بهمّت شما قدری منجذب گردیده انشاء اللّه کم ‌کم بکلّی مؤمن خواهد گشت اگر چنانچه کتاب مقاله در نزد شما هست هر قدر بخواهد نزد او بفرستید و باو بنگارید که جناب میرزا ابوالفضل رساله‌ئی در این امر مرقوم نموده و ترجمه گشته و در امریک طبع گردیده در پاریس از احبّا بخواهند و همچنین کتاب مفاوضاترا که بلسان فرانسه و انگلیسی ترجمه شده و اگر بتوانند مقاله را بزبان آلمانی ترجمه نمایند و همچنین ترجمهٴ الواح طرازات و تجلّیات و کلمات و بشارات و اشراقات خلاصه کتبیکه در این امر است در نزد جناب مستر دریفوس در پاریس موجود از ایشان بگیرند

و بمادام روسی نهایت مهربانی از قبل عبدالبهآء ابلاغ دارید و بقدر قوّت بکوشید که آنمحترمه را منجذب بنفحات اللّه کنید زیرا آنمخدّره اگر در ایمان و ایقان انجذاب و اطمینان یابد از تأییدات جمال مبارک در ممالک غرب شمعی روشن گردد

از اغتشاش بادکوبه مرقوم نموده بودید بحکومت مراجعت کنید تا جلوگیری گردد ولکن نه بنوع خصمانه بلکه معتدلانه ذکر کنید که این منافی عدالت و معارض الفت و محبّت در بین جمیع رعیّت دولت بهیّه است

باری از قیام آنجناب بر خدمت امر اللّه از شما بسیار سرور و رضا یافتم و امیدم چنانست که بخدمات فائقه موفّق شوی و سبب اعلاء کلمة اللّه گردی

به غراف تولستوی همیشه اظهار محبّت و روابط قلبیّه و نهایت احترام مجری دارید ما باین مأموریم شاید چشم انصاف بگشاید از قرائن معلوم میشود که حال بهتر از پیش است قدری اعتدال یافته است بلکه انشاء اللّه من ‌بعد بهتر شود و منصفانه در این امر سخن راند شما مکتوب عمومی این عبد را بشرق و غرب که بلسان روسی ترجمه و طبع گردیده اگر بجهت او و امثال او ارسال دارید شاید مفید گردد

و علیک البهاء الابهی ع ع