کتابخانه

لایحه‌ئی که بحسب اصطلاح این ایّام راپورت میگویند

فهرست مطالب

طهران

حضرت ایادی امر اللّه جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه

۹١

لایحه‌ئی که بحسب اصطلاح این ایّام راپورت میگویند در خصوص انتشار امر اللّه در خطّۀ امریکا از آقا میرزا احمد اصفهانی رسید با مقاله‌ئی که در یک جریده‌ئی از جرائد امریکا درج شده ارسال میشود مقالۀ جریده را ترجمه نموده با سواد راپورت طبع کرده در سایر جهات انتشار دهید و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع