کتابخانه

یا من انجذب من روح المیثاق جناب خان در این محضر حاضر

فهرست مطالب

هواللّه

جناب حکیم هارون علیه بهآء اللّه الأبهی

هوالأبهی

یا من انجذب من روح المیثاق جناب خان در این محضر حاضر و لسان ستایش از آن حبیب جانی گشوده که در نهایت سرور و حبور از عنایت مشرق ظهور است و بالنّیابه از شما در روضۀ مقدّسۀ رحمانیّت استنشاق نفحات قدس مینمایند و همچنین بالوکاله از شما ملاقات با عبدالبهآء فرمودند و مهمانی آنجناب احبّآء الرّحمن را مقبول گردید انشآءاللّه جاری میشود و عموم از جانب شما زیارت خواهند نمود و البهآء علیک ع ع