کتابخانه

ای یاران الهی و اماء رحمانی

فهرست مطالب

بواسطهٴ حضرت فروغی

جناب آقا نصراللّه و ذوی القربی و جناب آقا اسداللّه و ذوی القربی و جناب آقا عبداللّه و ذوی القربی و جناب آقا رفعة‌اللّه و ذوی القربی علیهم بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای یاران الهی و اماء رحمانی نام مبارک محبوب بیهمتا جمال ابهی را در منتهای جذب و وله بیاد آرید و زبان گشائید تا ساحت دل از اندوه آب و گل منزّه و مقدّس شود و روحانیّت کبری جلوه نماید آیات توحید اشراق کند و فیض جدید نازل گردد و تأیید شدید حاصل شود نام او درمان هر دردیست و حرارت‌بخش هر سردی دریاق اعظم است و طلسم اکرم زندگی دو جهانست و نجات‌دهندهٴ گمراهان الیوم این اسم مقدّس حرز عالمیان است و پناه آدمیان نغمهٴ الهیست و رنّهٴ رحمانی پس ای یاران وفا نعرهٴ یابهآءالأبهی برآرید و ای طالبان جمال کبریا بافق اعلی توجّه کنید دمی میاسائید و نفسی برنیارید مگر بمحبّت او و موهبت او و ترویج آیات او و اثبات بیّنات او این است مغناطیس تأیید این است قوّهٴ جاذبهٴ توفیق

از صعود جناب محمّد برفیق اعلی قلب رقیق را افسرده مدارید و پژمرده ننمائید اگر آن ستاره از افق ملک متواری شد از مطلع ملکوت طالع گشت طوبی له وحسن مآب ع ع