کتابخانه

یا من جعله اللّه منادیاً بملکوته العظیم در پاریس نامه‌ئی از آنحضرت رسید

فهرست مطالب

هو اللّه

یا من جعله اللّه منادیاً بملکوته العظیم در پاریس نامه‌ئی از آنحضرت رسید که در انتخاب بعضی با محفل روحانی اختلاف شدید نموده‌اند باید این قضیّه را زود فیصل نمود و اختلاف در مضمون کیفیّت انتخاب است که مرقوم نموده‌ئی جواب نوشتم که مضمون آن واضح و مشهود است و اصل مقصد آنکه حضرات ایادی امر اللّه اعضای دائمی هستند و دیگران انتخابی و هر پنجاه یا صد نفر یک نفس را انتخاب نمایند و اکثریّت مجری گردد نامۀ ثانی از شما رسید که مخالفت با محفل روحانی در اشتداد و ازدیاد است و بنظر من چنین میآید یا جمیع محافل را از دم فسخ نمود و یا آنکه بمحفل روحانی نفوذ و قوّه‌ئی که کسی مقاومت ننماید داد این بود که خواستم بتدریج این رأی شما را ترویج کنم لهذا اوّل تلگراف شد و بجهت تسکین حرکات امر انتخاب را منع نمودم که سکون حاصل گردد والّا چنان نزاع و جدال بمیان میآمد که نهایت نداشت شما فکر بفرمائید که در بدایت چنین انتخاب چنین اختلاف نهایت چه خواهد شد این بود که تلغرافات پیاپی بتأیید محفل روحانی ارسال شد حضرات ایادی امر اللّه باید جمیع افکارشان مثل این عبد در تبلیغ امر اللّه باشد تا تأییدات ملکوت ابهی پیاپی رسد از محافل چه نتائج بلکه عاقبت سبب اختلاف ملاحظه فرمائید که اوقات کل حال در طهران باین روایات و حکایات میگذرد و تبلیغ بکلّی متروک ملاحظه فرمائید که حواریین حضرت مسیح بچه موفّق شدند آیا بترتیب محافل شد یا بتأسیس تبتّل و تضرّع و تبلیغ حال ما نیز باید روش آنان گیریم والّا یقین است که تأیید ساقط گردد و پرتو عزّت ابدیّه روز بروز روشنتر نگردد آنجناب الحمد للّه باین نکات ملتفت جمیع احبّا را باید باین روش و سلوک دلالت فرمائید باری بقدر امکان بقوّۀ ملکوتی بکوشید تا نفوس از این عوالم بروحانیّت صرفه آیند و بنشر نفحات اللّه کوشند و علیک البهآء

عبدالبهاء عباس

ربّ ایّد حبیبی الادیب علی ما انت اردت له فی هذا السّبیل و اجعله سهیماً لعبدک هذا فی عبودیّة عتبة قدسک انّک انت الکریم الرّحیم

عبدالبها عباس