کتابخانه

ای یار عزیز من هر دم بیاد تو افتم و از اسم اعظم طلب عون و عنایت کنم

فهرست مطالب

بواسطهٴ حضرت حیدر قبل علی

شهمیرزاد

جناب آقا سیّد محمّد باقر علیه بهآء الله

هوالله

ای یار عزیز من هر دم بیاد تو افتم و از اسم اعظم طلب عون و عنایت کنم که تأییدات پیاپی رسد و توفیقات مستمرّ رخ بگشاید در هر نفسی بنفس رحمان زنده شوی و در هر لحظه‌ئی ملحوظ لحاظ عنایت گردی تا سبب شور و شعف و وجد و طرب جمیع یاران الهی شوی بزم میثاق بیارا و جشن محبّت الله برپا کن شب و روز یاران الهی را بعبودیّت جمال ابهی بخوان و بنشر نفحات رحمان دلالت کن جمیع را سرمست صهبای الست کن و در میدان محبّت الله جولانی بده تا موطن اسم اعظم روحی لأحبّائه الفدآء نمونهٴ ملأ اعلی گردد و پرتو ملکوت ابهی بنماید و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع