کتابخانه

تکلیف حضرت ادیب آنست که مداومت در محفل روحانی فرماید

فهرست مطالب

تکلیف حضرت ادیب آنست که مداومت در محفل روحانی فرماید و چون رکن متین است باید در آنچه را موافق امر اللّه فی‌ الحقیقه مشاهده فرماید ثبات و استقامت نماید ع ع

با وجود آنکه ابداً فرصتی نیست و جمیع یاران در بالین خواب نوشین آرمیده این در ساعت ده از شب است که ایستاده دم چراغ بتحریر مشغولم باز با کمال محبّت بحضرت آقا میرزا ابراهیم نامۀ مختصری مرقوم شد برسانید ع ع