کتابخانه

همدم و همراز من در منتریال در نهایت اشتغالم معاشرت و مذاکرات روز و صحبتهای شبانه مفصّل

فهرست مطالب

٩

جناب آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء الله الابهی

هو اللّه

همدم و همراز من در منتریال در نهایت اشتغالم معاشرت و مذاکرات روز و صحبتهای شبانه مفصّل است و از همه جا بهتر بسیار تماشا دارد از جرائد اندکی معلوم میشود و همان قسم در حقّ خود که بشما گفتم معمول دارید فرصت بیش از این نیست مکتوب احمداوف را با تفاصیل وقایع ارسال نمائید ع ع