کتابخانه

یا من قام بکلّیّته علی خدمة امر اللّه آنچه در خصوص دار التّعلیم مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید

فهرست مطالب

هو اللّه

ط

حضرت ادیب علیه بهآء اللّه الابهی

هو اللّه

یا من قام بکلّیّته علی خدمة امر اللّه آنچه در خصوص دار التّعلیم مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید مورث فرح و سرور شد و محرّک وجد و حبور جمیع یاران خرّم و شادمان گشتند

این دبستان از تأسیسات اصلیّۀ اساسیّه است که فی‌ الحقیقه سبب استحکام بنیان عالم انسانست انشاء اللّه از هر جهت مکمّل گردد و چون این دبستان از هر خصوص مکمّل و معمور و فائق بر سائر مکاتب و مدارس گردد دیگری و دیگری بالتّتابع تأسیس شود

مقصود اینست که یاران باید در فکر تربیت و تعلیم عموم اطفال ایران افتند تا کل در دبستان عرفان چشم و گوش باز نموده و بحقائق کائنات پی‌برده کشف رموز و اسرار الهی نمایند و بانوار معرفت و محبّت حضرت احدیّت منوّر گردند و این بهترین وسیله است بجهت تربیت عموم و البهآء علیک ع ع