کتابخانه

ای ورقۀ مبتهلۀ موقنه قومی بر آنند که رجال افضل از نساء

فهرست مطالب

هوالأبهی

امة‌اللّه ورقۀ موقنه همشیرۀ حضرت عندلیب علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای ورقۀ مبتهلۀ موقنه قومی بر آنند که رجال افضل از نساء و بآیۀ مبارکۀ الرّجال قوّامون علی النّسآء استدلال نمایند ولی این عبد را یقین چون نور مبین است که این حکم قاطبةً نه بسا نساء که الیوم بر میثاق ثابت گوهر انور صدف فضائل است و بسا رجال متزلزل که خزف قعر بحار رزائل پس فضیلت بذکور و اناثی نه بمواهب اسم اعظمست روحی لأحبّائه الفدآء تا توانی قدم بر عهد ثابت نما و اماء سائره را راسخ گردان ع ع