کتابخانه

ای ناظر بمنظر اکبر الیوم افق وجود بکوکبی تابان گردد

فهرست مطالب

هوالأبهی

ق

جناب محمّد کریم علیه بهآء الله الأبهی ملاحظه نمایند

هوالأبهی

ای ناظر بمنظر اکبر الیوم افق وجود بکوکبی تابان گردد که انوارش اعلاء کلمة الله و اشراقش نشر نفحات حضرت کبریا حرارتش نار محبّت الله مطلعش صبح هدی پس ای دوستان الهی و ای یاران معنوی وقت امید است نومید مشوید زمان رجا و حصول آمال است مأیوس و مبتلا نگردید شمعون صفا یعنی پطرس اکبر حضرت عیسی شخص صیّادی بود و سلمان فارسی شخص دلّالی شمعون جهانیرا مفتون نمود و سلمان جمعی را مظاهر آیات رحمن کرد پس همّت را عظیم و مقاصد را جلیل نمائید تا امکان را از خاور تا باختر روشن و نورانی نمائید

عبدالبها ع