کتابخانه

پاک یزدانا بینائی و شنوا مقتدری و توانا

فهرست مطالب

شرق و غرب احبّای الهی علیهم بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

پاک یزدانا بینائی و شنوا مقتدری و توانا صیت نبأ عظیم در جمیع اقالیم منتشر و پرتو شمس حقیقت در کلّ آفاق ساطع و باهر یاران در نهایت روح و ریحان و دوستان منجذب روی آن مه تابان زبانها بذکرت همدم و قلوب بنفحات قدست مستبشر دمبدم رویها همه سوی تو و دلها اسیر کوی تو و جگرها تشنهٴ جوی تو ندای اسم اعظمت زلزله در آفاق انداخته و قوّت کلمهٴ اتمّت عَلَم بر شرق و غرب افراخته مقبلان کلّ در نهایت تبتّل و ابتهال و مؤمنان در کمال تضرّع بملکوت جمال پروردگارا کلّ را تأیید فرما و توفیق عطا کن تا سبب آسایش جهان آفرینش گردند و شرق و غرب را آرایش بخشند سبب الفت و اتّحاد عالم گردند و خادم نوع بشر شوند جمیع امم را بجان و دل دوست حقیقی گردند و کافّهٴ ادیان را در نهایت روح و ریحان یار روحانی شوند ظلمات بیگانگی محو کنند و انوار یگانگی در جهان منتشر فرمایند خداوندا کلّ را در پناه خویش پناه ده و بالطاف بی‌پایان شادمان و کامران فرما توئی مقتدر و توانا و توئی بیننده و شنوا

ای یاران حقیقی عبدالبهآء شب و روز بیاد دوستان پردازد و دمبدم راز آنان گوید و روی مبارکشان جوید از پروردگار عالمیان امیدوارم که کلّ بآنچه باید و شاید مؤیّد گردند و باتّباع شریعت اللّه بتمامها موفّق شوند ای یاران الهی از قرار مسموع در بعضی بلاد پنجم جمادی‌الأوّل را عید ولادت بجهت این عبد گرفته‌اند هرچند آنان را جز نیّت خیر نه و مقصودشان باین واسطه اعلاء کلمة اللّه است و ذکر حقّ در بین خلق امّا بنصّ شریعت الهیّه و امر مبرم پنجم جمادی‌الأوّل روز مبعث حضرت اعلی روحی له الفداست لهذا باید آن یوم مبارک را بنام بعثت آن نیّر آفاق آئین گیرند و آرایش نمایند و سرور و شادمانی کنند و یکدیگر را بمژدهٴ آسمانی بشارت دهند زیرا آن ذات مقدّس مبشّر اسم اعظم بود پس جز ذکر بعثت حضرت روحی له الفدآء در آن روز یعنی یوم پنجم جمادی‌الأوّل جائز نه زیرا این نصّ قاطع شریعت الهیّه است امّا ولادت این عبد در آن یوم واقع گشته این دلیل بر الطاف و عنایات الهیّه است در حقّ این عبد ولی آن یوم مبارک را باید یوم بعثت حضرت اعلی دانست و بدایت طلوع صبح حقیقت شناخت و باین سبب بفرح و سرور و شادمانی پرداخت هذا هو الحقّ زنهار زنهار از آنچه ذکر شد تجاوز نگردد زیرا سبب نهایت حزن و کدورت قلب عبدالبهآء شود و من از الطاف بی‌پایان حضرت پروردگار امیدوارم که ابرار موفّق بعمل بشریعت اللّه گردند و سر موئی تجاوز ننمایند و این نامه را در جمیع بلاد منتشر نمایند تا کلّ مطّلع بحقیقت حال شوند و بموجب آن عمل کنند و علیکم التّحیّة و الثّنآء ع ع

در سنهٴ شصت پنجم جمادی‌الأوّل یوم بعثت حضرت اعلی و ولادت عبدالبهآء بحساب شمسی ٢٣ مایس میگردد ع ع