کتابخانه

ای روی تو باهر ابهر در لغت عرب بمعنی روشنتر است

فهرست مطالب

هواللّه

حضرت ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأنور ملاحظه نمایند

هوالأبهی

ای روی تو باهر ابهر در لغت عرب بمعنی روشنتر است امید از تأیید ربّ وحید چنانست که روز بروز روشنتر گردی و سرمست‌تر شوی و سبب اشتعال کینونات جامده گردی و سبب انبات اراضی هامده مردگان روحانی را جان جاودانی بخشی و افسردگان وجدانی را شعلۀ سوزان گردی سست‌عنصران را مرد میدان میکنی و کوران را بینا و کران را شنوا و گنگان را گویا و غافلان را هشیار و خفتگان را بیدار و مخمودان را شعله‌دار و ظلمات را انوار نمائی و البهآء علیک ع ع