کتابخانه

ای مونس من نامه‌ئی بخطّ خویش مرقوم نموده ارسال داشتم البتّه تا بحال رسیده از اینجا بقفقاز

فهرست مطالب

٩

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء الله الابهی فی ایّ ارض کان

هو اللّه

ای مونس من نامه‌ئی بخطّ خویش مرقوم نموده ارسال داشتم البتّه تا بحال رسیده از اینجا بقفقاز تلغراف قبول نمینمایند لهذا نامه بواسطهٴ احبّا فرستاده شد حال مجدّد مرقوم میشود که مأذونید و منتظر ورود شما هستیم جناب دکتر ضیا با امة ‌الله زینت دو هفته است که وارد شده‌اند و منتظر ورود شما هستند

بجمیع احبّا سفارش نمائید که کسی نسبت بفرقهٴ جدیده ابداً کلمه‌ئی دون خیر نزند سکوت باشند این بسیار مهم است

و علیک البهاء

بامة ‌الله فاطمه خانم تحیّت ابدع ابهی برسانید

عبدالبهاء عباس