کتابخانه

ایدختر عزیز من نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل گردید

فهرست مطالب

دبلین

امة‌ اللّه المنجذبه مسیس پارسنز علیها بهآء اللّه الابهی

هو اللّه

ایدختر عزیز من نامۀ شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل گردید که الحمد للّه منجذب ملکوت ابهائی و بخدمت مشغول سفر از مالدن بمونتریال بجا بود ندای ملکوت ابهی بلند شد البتّه مطالعۀ جرائد مینمائی آن مختصری از وقایعست امیدم چنانست که آن دختر عزیز سراج هدی گردد و دبلین را روشن کند بجمیع دوستان و آشنایان تحیّت مشتاقانه برسان علی ‌الخصوص جناب مستر پارسنز و جناب مستر جفری کوچک ممنون از اوّلم و مشتاق دیدار ثانی و علیک البهآء الابهی ع ع