کتابخانه

ای همدم قدیم نامۀ شما وصول یافت و از مضمون واضح گردید که دلخونید

فهرست مطالب

هو

واشنگتون

١٩١١

حضرت علیقلی خان علیه بهآء اللّه الابهی

هو اللّه

ای همدم قدیم نامۀ شما وصول یافت و از مضمون واضح گردید که دلخونید حق با شماست وقایع ایران سوهان روحست و آتش سوزان ولی امید بعون و عنایت ربّ مجید است و عاقبت حمید است کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور شما در خدمات بایران و ایرانیان نهایت همّت و صداقت را مجری دارید دیگر حزنی نداشته باشید من انشاء اللّه سفری بامریک خواهم کرد

بامة ‌اللّه روحانیّه خانم تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دارید و نورهای افق محبّت اطفال را از قبل من ببوئید و ببوسید ع ع

خانم محترمه را تحیّت و مهربانی برسانید ع ع