کتابخانه

ای ناظر بملکوت الهی در این کور عظیم و قرن بدیع که روی جهان در لطافت

فهرست مطالب

هوالأبهی

بواسطهٴ اسم‌ الله م‌ها

جناب میرزا احمد شیرازی علیه بهآء الله الأبهی ملاحظه نمایند

هوالأبهی

ای ناظر بملکوت الهی در این کور عظیم و قرن بدیع که روی جهان در لطافت و طراوت و صباحت و ملاحت رشک روضهٴ رضوان و غبطهٴ حور جنانست کوششی بکن که بخدمتی بپردازی و پرده‌ئی براندازی و نغمه‌ئی بسازی و از نار محبّت الله بگدازی و چون ماء معین و عین تسنیم سبب حیات نفوس مقبلین و ارواح طالبین گردی این ایّام قرن ظهور است و عصر مجلّی بر طور وقت را غنیمت شمر و فرصت را از دست مده دامنی بکمر زن و آستینی بیفشان و عطایای روحانی نثار کن تا جمیع من فی الوجود را در ظلّ الطاف موهوب مشهود بینی و کلّ موجودات را سراب و فیض الهی را دریای پرموج مشاهده کنی و البهآء علیک و علی کلّ ثابت علی عهد الله و میثاقه ع ع