کتابخانه

ایموقن بآیات اللّه جناب شیخ سلمان در سجن اعظم وارد و بزیارت رمس مطهّر فائز از آنجناب

فهرست مطالب

هو الابهی

ایموقن بآیات اللّه جناب شیخ سلمان در سجن اعظم وارد و بزیارت رمس مطهّر فائز از آنجناب خاطری خوشنود و دلی مسرور داشتند در چنین محفلی بذکر شما مشغول شدند و بیاد شما مألوف گشتند الیوم در عالم وجود محبّت و عنایتی اعظم از این تصوّر نتوان نمود که نفسی در روضهٴ مبارکه بذکر و یاد دوستی بپردازد و دعای خیر کند هذا اعظم عنایته و اکبر موهبته و اتمّ منحته و اعلی عطیّته فاستبشروا بهذا الفضل و افرح بهذا التّوفیق العظیم الوفیر و البهآء علیک و علی کلّ ثابت علی عهد اللّه و میثاقه العظیم

عبدالبهاء ع