کتابخانه

ای ثابت بر پیمان نشان بهائیان نقش فرموده‌ئی بسیار بدیع است ولی باید نشانهٴ بهائیان افعال و اعمال

فهرست مطالب

سنت پیطرسبورغ

بواسطهٴ جناب آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الابهی

امة‌ اللّه ایزابل گرونسکی علیها بهاء اللّه الابهی

هو اللّه

ای خانم محترمه نامهٴ شما رسید آنچه مرقوم نموده بودید حقّ با شماست البتّه بر بهائیان فرض است معاونت شما زیرا خیرخواهید و مقصدتان ترویج امر بهآءاللّه این اوقات حرب و انقلاب بدرجه‌ایست که تشخیص امر بهآءاللّه در انظار عمومی حتّی اوروپا ممکن نیست جمیع ملل و دول بخون‌ریزی مشغول نائرهٴ حرب است که بعنان آسمانست در چنین اوقات از برای نفسی مجال تماشا در تماشاخانه‌ها نیست و اگر چنانچه تشخیص شخصی مجری گردد ولو از اعظم مشاهیر عالم باشد کسی چندان حاضر نشود و اگر چند نفری حاضر گردند افکار مشغول باخبار جنگ است لهذا شما حال بطبع و نشر رسالهٴ خویش پردازید زمان تشخیص خواهد آمد و بهائیان هرچند پریشانند و جمهور فقیر الحال مگر معدودی اغنیا ولکن البتّه در طبع کتاب معاونت شما خواهند نمود

امّا تشخیص این کتاب در تماشاخانه‌های اوروپ فی ‌الحقیقه تأثیری عظیم دارد امّا در ایران ابداً هیچ تشخیص تأثیری ندارد مدّتی مدید لازمست که بگذرد تا ایران چنان استعدادی پیدا کند ولی حال تشخیص بهائی ممکن نه زیرا اکثر ضدّ بهائیانند و از بسکه تعزیۀ و تشخیص ائمّهٴ سابق و انبیای سابقرا شب و روز مجری داشته‌اند و در تشخیص بسیار مبالغه نموده‌اند مثلاً از آسمان ملائکه‌ها بنظر آورده‌اند و بنهایت مبالغه روایاتی کرده‌اند لهذا تشخیص بمنزلهٴ بازیچه‌ئی شده است ابداً تأثیری ندارد

امّیدوارم که در اوروپا تشخیص کتاب شما شود امّا در وقتی که امن و امان و راحت و اطمینان باشد

امّا مسئلهٴ ثمرهٴ اعمال شما اعظم ثمره رضایت پروردگار است که اساس عزّت ابدیّه است و ثانی ثمره نورانیّت دل و جانست که اعظم موهبت الهیست ثالث ثمره صیت در شرق و غربست که منبعد جلوه مینماید رابع ثمره اینکه کتاب شما را در آتیه طالب بسیار پیدا خواهد شد و من از برای تو علوّیّت ملکوت میطلبم و نورانیّت آسمانی و تقرّب درگاه کبریا و حیات ابدی و جلوهٴ روحانی میجویم

و علیک البهاء الابهی

abdul Baha abbas

عبدالبهاء عباس