کتابخانه

ای خدای مهربان این دختری ملکوتی زحمتی کشیده

فهرست مطالب

ای خدای مهربان این دختری ملکوتی زحمتی کشیده و صحبتهای عبدالبهآء را نگاشته خدایا او را و دختران او را موفّق بر نشر انوار ملکوت فرما

عبدالبهاء عباس