کتابخانه

ای زائر مطاف هیاکل تقدیس از اعظم الطاف الهی اینکه در قرن مجید موجود شدی

فهرست مطالب

هو الابهی

جناب زائر حاجی نبیل مسافر علیه بهآء اللّه الابهی

هو الابهی

ای زائر مطاف هیاکل تقدیس از اعظم الطاف الهی اینکه در قرن مجید موجود شدی و از اهل سجود گشتی و بساحت قدس ملیک غیب و شهود شتافتی و بشرف لقاء فائز شدی و کلمات تامّات را از فم مقدّس اصغاء نمودی و حال بطواف مطاف روحانیان نیز فائز گشتی و بر عهد و پیمان ثابت و راسخی و بذیل حضرت رحمن متشبّث پس شکر کن پاک یزدان را که بجمیع این مواهب موفّق و مؤیّد گشتی حال با قلبی پرسرور و جانی پرحبور بر هر دیار عبور و مرور کن و ببشارات الهی اهل همدان را مستبشر و مسرور نما ع ع