کتابخانه

ای منادی پیمان روزنامه ملاحظه گردید

فهرست مطالب

طهران

حضرت ایادی امر اللّه جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای منادی پیمان روزنامه ملاحظه گردید فی‌الحقیقه عبارت سلیس و روان و در نهایت وضوح و بلاغت بود از مضامین چنین معلوم میشد که مقصد و آرزوی مدیر و محرّر محترم هر دو نیّت خالص و خیرخواهی عموم ملّت و صداقت بدولت است لهذا در حقّشان بدرگاه احدیّت تضرّع و زاری گشت که تأیید جدید رسد و موفّق بخدمت عموم ایرانیان گردند بلکه خیرخواه عموم بشر باشند و سبب ترویج وحدت عالم انسانی گردند و امیدوارم که سائر جرائد نیز روش و سلوک ایشان گیرند ای منادی پیمان احبّای الهی را همواره دلالت و وصیّت نمائید که جمیع شب و روز بآنچه سبب عزّت ابدیّۀ ایرانست پردازند و در تحسین اخلاق و آداب و بذل همّت و مقاصد ارجمند و الفت و محبّت و ترقّی و اتّساع صناعت و زراعت و تجارت سعی بلیغ و جهد عظیم مبذول دارند و علیک البهآء الأبهی ع ع