کتابخانه

لک الحمد یا الهی بما اخترت الاخیار و اجتبیت الابرار

فهرست مطالب

هوالله

بواسطهٴ حضرت ایادی جناب علی قبل اکبر

سنگسر و شهمیرزاد

احبّای الهی علیهم بهآء الله الأبهی

هوالأبهی

لک الحمد یا الهی بما اخترت الأخیار و اجتبیت الأبرار و انتخبت الأحرار و ادخلتهم تحت لوائک المعقود و اوردتهم علی وردک المورود و مررت بهم علی صراطک الممدود فی الیوم الموعود و جعلتهم جنود الملأ الأعلی و جیوش ملکوتک الأبهی ینفخون روح الحیوة علی الکائنات و یسلّون سیوف المعانی و البیان و یصولون علی صفوف الجهل و الطّغیان و یفتحون مدائن القلوب و ثغور الصّدور بقوّة الحجّة و البرهان و لک الشّکر علی ما ایّدت و شیّدت و شدّدت و امددت هذه الجنود و صفوفهم الّتی کالبنیان المرصوص و ازورهم المشدودة علی الأمر المنصوص و عزّتهم المشهورة فی الآفاق فی یوم الاشراق ربّ ربّ انّهم خضّعوا خشّعوا فی فنائک و رکعوا سجدوا علی بابک رضّعوا من ثدی عنایتک و رتعوا فی ریاض معرفتک ادم علیهم فیوضاتک و انزل علیهم آیاتک الباهرة علی الآفاق انّک انت المؤیّد الکریم الرّحیم المعطی العزیز الرّحمن

ای یاران عبدالبهآء هرچند شما در آن کشورید و ما در این دیار و بعد مسافت هزار فرسنگ و مراحل ولی مانند آنست که در یک محفلیم و در یک منزل بلکه همدمیم و دمساز هم‌آهنگیم و هم‌آواز کل را یک نغمه و یک ترانه یک چنگ و یک چغانه و آن محبّت الله و معرفت الله وصایای الهیست و نصایح رحمانی تعالیم جمال ابهیست و مهربانی بجهانیان و محبّت بعالمیان و راستی و دوستی بمردمان احیای مردگانست و دلجوئی آوارگان معاونت افتادگان و روح حیات و سبیل نجات طریق هدایت وسیلهٴ عنایت است و فوز و فلاح در بدایت و نهایت چنین فضل موفور از ربّ غفور هر دم در ظهور و صدور ما باید شکرانه نمائیم و با آشنا و بیگانه یگانگی جوئیم و نهایت خیرخواهی و مهربانی بعموم بشر نمائیم که الحمد لله الطاف جمال مبارک چنین تاجی بر سر نهاد و چنین خلعتی در بر کرد و چنین عزّتی مبذول داشت و چنین موهبتی عطا فرمود له الحمد و الشّکر علی هذا الفضل الموفور و الرّفد المرفود و الجود المشهور تعالی تعالی شأنه فی هذا الیوم المشهود ع ع