کتابخانه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ سلخ ذیقعده وصول یافت و مضمون مشحون بثبوت و رسوخ بر میثاق مظلوم

فهرست مطالب

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ سلخ ذیقعده وصول یافت و مضمون مشحون بثبوت و رسوخ بر میثاق مظلوم بود

در خصوص تصحیح کتاب آنشخص مسیحی اگر موفّق بآن شوید موفّقیّت عظمی است و بسیار لازم است و چون کتابیکه منظور دارد چون بنگارد آنوقت با خود بیاورد عکس مواقع عکّا را در امریکا کشیده‌اند و طبع و نشر نموده‌اند یک نسخۀ از آنرا بجهت شما ارسال مینمائیم که باو بدهید

و از خدا خواهیم که شفائی بجناب آقا موسی عنایت فرماید

دیگر جمیع یارانرا تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دارید

و علیک البهاء الابهی ع ع