کتابخانه

ای امآء الرّحمن در ایندم که قلم از کثرت جولان خسته و انامل ناتوان گشته جناب ابن ابهر این ورق را پیشکش این عبد نمود

فهرست مطالب

هوالأبهی

ارض خاء

امة‌اللّه ضلع مرفوع ملّا علی - امة‌اللّه خان بی‌بی - امة‌اللّه بی‌بی سلطان - ضلع میرزا نصراللّه شهید فاطمه جان - شاه‌بی‌بی صبیّۀ آقا شیخ محمّد علی - بی‌بی جان - امة‌اللّه امّ البدیع - فاطمه - صاحب جان - امة‌اللّه رقیّه - بی‌بی کوچک - صمدیّه - همشیرۀ حضرت شهید - والدۀ حضرت شهید - امة‌اللّه خدیجه - امة‌اللّه صاحب خان - ضلع آقا محمّد رقیّه سلطان - شرف نساء - امة‌اللّه کوکب - امة‌اللّه فاطمه - امة‌اللّه خیرالنّسآء - امة‌اللّه صغرا خانم علیهنّ بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای امآء الرّحمن در ایندم که قلم از کثرت جولان خسته و انامل ناتوان گشته جناب ابن ابهر این ورق را پیشکش این عبد نمود این عبد نیز این تعارف را بکمال ممنونی و خشنودی قبول نمود ولی کلک سریع حکم اسب‌تازی دارد و انامل کاتب حکم سوار چون فرس بماند سوار چه کند ولی این سوار الحمد للّه بعون و عنایت جمال قدم بی اسب و تازیانه جولان کند و میدان گیرد و بصفوف عالم زند و سپاه الوف بشکند بتأیید ملکوت ابهی صفدر است و بقوّت ملأ اعلی حیدر جانپرور در جمیع نقاط عالم صفّ جنگ بیاراید و کشور بگشاید و ملل و امم را خاضع باب احدیّت نماید پس ای اماء رحمن ای کنیزان یزدان چون بحر بجوشید و چون مرغان جنّت ابهی بخروشید هر یک از شدّت وجد بترانه‌ئی در این گلشن بمحامد حضرت مقصود پردازید پرشعله باشید نه مخمود پرشور باشید نه محزون آیات توحید باشید و بیّنات خداوند مجید اشجار حدیقۀ مواهب باشید و اثمار شجرۀ الطاف ربّ کامل مظاهر عنایت جمال مبارک باشید چه که قوّت روح القدس مؤیّد شما و البهآء علیک ع ع