کتابخانه

ای دختر عزیز نامۀ تو رسید من در دبلینم گاهی در بالا گاهی در پائین در هوتل هستم

فهرست مطالب

نلسن نیوهمشار

امة ‌اللّه ارنا ترو

هو اللّه

ای دختر عزیز نامۀ تو رسید من در دبلینم گاهی در بالا گاهی در پائین در هوتل هستم هر وقت میل داری بیا شاید تا دو هفته بمانم بعد ببستن مراجعت کنم و علیک البهآء الابهی ع ع