کتابخانه

ای ثابت بر پیمان نامه‌ئی که مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید از انتشار نفحات اللّه در آن مدینه

فهرست مطالب

بادکوبه

جناب ناشر نفحات اللّه آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الابهی

هو اللّه

مرقوم نموده بودید اینخبر روح‌پرور بود و البتّه تا بحال چند نفر اتّحاد نموده‌اید و موفّق بآن گردیده‌اید که باطراف مبلّغین ارسال نمائید

و به مادام ایزابلا روسی نهایت محبّت مرا ابلاغ نمائید

اگر مستر برون از بادکوبه گذر نماید البتّه نهایت محبّت و مهربانی باو مجری دارید شاید از اعتساف بگذرد و بانصاف سخن راند زیرا یحیائی‌ها امر را بر او مشتبه نموده‌اند

در خصوص کتاب ایزابلا بپاریس مرقوم گردید معلوم است نرسیده دوباره مرقوم میشود

باری از تأییدات غیبیّهٴ الهیّه امیدم چنانست که روز بروز بخدمت بیشتر پردازی و در نهایت استقامت حرکت نمائی تا قفقاز آشیانهٴ عنقای راز گردد و باکو مشکبو شود و تفلیس گوهر نفیس شود و گنجه گنج روان یابد و شیشه بلّور صاف پرلمعان گردد

دَین اسکندریّه و حیفا داده شد زیرا مبلغ رسید قبوضاتی که از پیش خواسته بودید ارسال گردید

و علیک البهاء الابهی