کتابخانه

پروردگارا آمرزگارا بندۀ درگاهت ویندست توجّه بملکوت ابهی مینماید

فهرست مطالب

شیکاغو

مستر ویندست علیه بهآء اللّه ملاحظه نماید

هواللّه

پروردگارا آمرزگارا بندۀ درگاهت ویندست توجّه بملکوت ابهی مینماید و از برای پدر خویش امید عفو و مغفرت دارد پروردگارا در این دور اعظم شفاعت ابناء را بجهت آباء قبول مینمائی این از خصائص الطاف بی‌پایان این دور است پس ای پروردگار مهربان رجای این بندۀ خویش را در درگاه احدیّت قبول فرما و پدر را در دریای الطاف مستغرق کن زیرا این پسر بخدمات تو قائم و در سبیل محبّتت همواره ساعی توئی بخشنده و آمرزگار و مهربان

ای بندۀ الهی از فوت پدر مکدّر مباش جمیع از اینجهان بجهان دیگر شتابیم این حیات دنیوی هیچ اهمّیّتی ندارد امیدواریم که در جهان الهی وصلت دائمی یابیم و الفت ابدی جوئیم اهمّیّت در آنست و آن بایمان و جانفشانی در سبیل الهی حاصل گردد پس باید بکوشیم تا در آنجهان شادمانی و کامرانی یابیم جمیع احبّا را تحیّت ابدع ابهی برسان شیکاغو از جمیع شهرهای امریک پیشتر و بعدد بیشتر بودند رائحۀ کریهۀ نقض چون در آن شهر منتشر شد توقّف حاصل سائر شهرهای امریک روز بروز در ترقّیست و شیکاغو متوقّف پس بکوشید تا رائحۀ طیّبۀ عهد و پیمان منتشر گردد و مشام روحانیان معطّر نماید و علم یابهآءالأبهی موج زند و خیمۀ وحدت عالم انسانی مرتفع گردد آنوقت ملاحظه مینمائید که شیکاغو جنّت ابهی گشته و این ناقضین معدود کاری از پیش نبرند نهایت اینست که سبب افسردگی احبّای الهی در این شهر شوند نفسی که از روح میثاق محروم حکم میّت دارد یقین است میّت متلاشی میشود پس تا توانید روح عهد و میثاق در قلوب بدمید تا روز بروز نفوس ترقّی نمایند و حال تازه‌ئی یابند و علیک البهآء الأبهی

عبدالبهاء عباس

abdul Baha abbas