کتابخانه

ای ناطق بذکر حقّ ذکر الهی چون باران و شبنم است

فهرست مطالب

جناب آقا میرزا محمّد خان علیه بهآء اللّه الأبهی ملاحظه نمایند

هوالأبهی

ای ناطق بذکر حقّ ذکر الهی چون باران و شبنم است که گل و ریاحین را طراوت بخشد و لطافت دهد و سبز و خرّم کند و لطیف و بدیع گرداند و تری الأرض هامدة و اذا انزلنا علیها المآء اهتزّت و ربت و انبتت من کلّ زوج بهیج پس شب و روز بذکر الهی مشغول گرد تا طراوت بی‌منتها یابی و لطافت بی‌پایان حاصل کنی و البهآء علیک ع ع