کتابخانه

ای ثابت بر پیمان در ایّام حضور و تشرّف بتربت مقدّسه بعضی سؤالات نموده بودید فرصت جواب

فهرست مطالب

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الابهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان در ایّام حضور و تشرّف بتربت مقدّسه بعضی سؤالات نموده بودید فرصت جواب نگشت حال مختصر جوابی مرقوم میشود

مشرق ‌الاذکار باید مقدّس از صندوق و خزانه باشد ولی در محلّی مخصوص بجهت اعانه اگر صندوقی گذاشته شود بأسی نیست و این قرار راجع ببیت عدل عمومیست و نقود صندوق اعانه باید بقرارداد بیت العدل صرف شود

و امّا قضیّهٴ محلّ‌ البرکه نظیر شرکت سائره است و این نیز بقرارداد بیت العدل باید مبلغی از منافع صرف امور برّیّه گردد

مدّت اعضای شور پیش از انعقاد بیت عدل پنج سال است و چون بیت عدل انعقاد یابد هر نوع که صلاح دانند باید کلّ اطاعت کنند

حال اهل شور بر استعفا مختارند و چون اعضای محفل شور بیش از نصف جمع شوند مذاکره میتوانند و قراری میدهند

و رئیس اهل شور را امتیاز ریاست است و حقّ دو رأی دارد

این قضایا بحسب اصول و قواعد مرئیّهٴ الیوم است و امّا چون بیت عدل عمومی تأسیس شود در جمیع این امور جزئی و کلّی مذاکره نمایند و بحسب وقت قرار قطعی دهند

و آنچه در این ورقه مرقوم شده حکم نیست در این ایّام چنین مستحسن است

مکتوبی مخصوص باعضای مجلس خدمت بواسطهٴ جناب آقا عبد الخالق مرقوم گردید ع ع