کتابخانه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ شما رسید و همچنین وکالت‌نامه که بجهت آقا میرزا محسن ارسال نموده بودید

فهرست مطالب

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الابهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ شما رسید و همچنین وکالت‌نامه که بجهت آقا میرزا محسن ارسال نموده بودید بقدس رفته بود انشاء اللّه مراجعت بعکّا مینماید و بخرید زمین بجهت شما تشبّث خواهد نمود

جناب آقا موسی اگر خیال امریک دارند البتّه باید بارض مقدّس آیند و از ارض مقدّس توجّه نمایند

از ورود جناب شیخ علی‌اکبر مرقوم نموده بودید که سبب حصول انجذاب گردیده از فضل و موهبت جمال مبارک امید عبدالبهآء چنین است که ایشان در آنسامان عَلَم یا بهاء الابهی بلند نمایند و سبب ازدیاد اشتعال احبّا و هدایت دیگران گردند مرقوم نموده بودید که سه نفر روس اقبال نموده‌اند عنقریب ملاحظه خواهید کرد که جمیع طوائف و قبائل در ظلّ خیمهٴ وحدت عالم انسانی درآیند

ولی مقاله را بروسی ترجمه نمودن و طبع و انتشار دادن اگر ضرر ندارد مجری دارید ولکن نامهٴ شرق و غرب را اگر ترجمه نمائید از برای تولستوی ارسال نمائید بسیار موافق است

یاران الهی را تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دار

و علیک البهاء الابهی ع ع