کتابخانه

یا امةالأعلی نامه‌ئی که در خصوص مدرسۀ دختران مرقوم نموده بودی از قرائتش دلها شادمان شد

فهرست مطالب

طهران

امة‌اللّه مسیس دکتور مودی امةالأعلی علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

یا امةالأعلی نامه‌ئی که در خصوص مدرسۀ دختران مرقوم نموده بودی از قرائتش دلها شادمان شد که الحمد للّه در طهران دوشیزگان را چنین دبستانی که در کمال همّت تحصیل فضائل عالم انسانی مینمایند و در ظلّ عنایت حضرت احدیّت تربیت میشوند تا اندک زمانی نساء در میدان کمال همعنان رجال شوند

تا بحال در ایران اسباب ترقّی نسوان نبود از هر ترقّی بی‌بهره بودند ولی الحمد للّه که از یوم طلوع صبح هدی روز بروز نساء در ترقّی هستند و امید چنانست در خصائص و فضائل و تقرّب بارگاه کبریا و ایمان و ایقان سبقت گیرند و نساء شرق غبطۀ نساء غرب شوند

الحمد للّه تو مؤیّد بخدمتی و در این مورد بسیار زحمت و مشقّت میکشی و همچنین معلّم مدرسه میس لیلیان کاپس باو نهایت مهربانی از قبل من ابلاغ دار و علیک البهآء الأبهی

عبدالبهاء عباس