کتابخانه

ای یاران الهی دست تضرّع و نیاز بساحت قدس خداوند بی‌انباز بلند کنید

فهرست مطالب

هو اللّه

نیریز

جناب میرزا بابا جناب میرزا احمد جناب آقا عبّاس جناب اسداللّه جناب بدیع‌اللّه علیهم بهآء اللّه الابهی

هو الابهی

ای یاران الهی دست تضرّع و نیاز بساحت قدس خداوند بی‌انباز بلند کنید و مناجات کنید که

ای خداوند بی‌مانند ما بندگان خاکساریم و تو بزرگوار گنهکارانیم و تو آمرزگار اسیر و فقیر و حقیریم و تو مجیر و دستگیر موران ضعیفیم و تو سلیمان پرحشمت سریر فلک اثیر محض فضل حفظ فرما و صون و عون خویش دریغ مفرما خدایا امتحانت شدید است و افتتانت هادم بنیان زبر حدید ما را حراست کن و قوّت بخش مسرور فرما شادی ده و چون عبدالبهاء بر عبودیّت آستان موفّق نما ع ع

جناب میرزا بابا علیک بهآء اللّه غزلی که تخمیس نموده بودید ملاحظه گردید این مخمّس در نهایت بلاغت و فصاحت بود سبب بهجت گردید و البهآء علیک ع ع