کتابخانه

ای حضرت ایادی اگر بدانی چه قیامتی برپاست

فهرست مطالب

هواللّه

ای حضرت ایادی اگر بدانی چه قیامتی برپاست البتّه معذور داری بجان یاران قسم که طرفة العین فرصت ندارم با وجود این در نیمه‌شب بتحریر این مختصر پرداختم و از شدّت سرما اصابع حرکت نمینماید ولی بزور مینویسم عنقریب مراجعت به ارض اقدس میشود و تلافی مافات میگردد بجمیع تحیّت برسانید

عبدالبهاء عباس