کتابخانه

یاران پارسیانا مهتر رستم مهربان فی‌الحقیقه بیاران مهربانست و در فکر شادمانی ایشان

فهرست مطالب

بواسطۀ رستم مهربان زائر

بمبائی

بمان سروش - نوش خورسند - مهربان بمان - مهربان نوش - فریدون اردشیر - اسفندیار مهربان - سرور مهربان - آبنهیر خسرو

هواللّه

یاران پارسیانا مهتر رستم مهربان فی‌الحقیقه بیاران مهربانست و در فکر شادمانی ایشان برهان بر این آنست که چون بآستان رحمانی فائز شد بیاد دوستان افتاد و بذکر غائبان پرداخت و عجز و نیاز نمود و از ملکوت راز بخشش و عطا بهر دوستان خواست و از عبدالبهآء نیز خواهش نامه‌ئی نمود که بنام نامی یاران نگاشته گردد من نیز سر بآستان نهادم و الطاف بی‌پایان خواستم و بخشش بیکران طلب نمودم و حال بتحریر این نامه پرداختم تا بدانید که این جان و دل چگونه بمهر یاران الهی پیوسته و با وجود عدم مجال شب و روز بیاد آن آزادگان پرداخته همواره بنسیم محبّتشان تر و تازه و بیادشان خرّم و شادمانم ای یاران مژده‌ باد شما را که ایران بپرتو بخشش خداوند مهربان ترقّی عظیم نماید و جنّة النّعیم گردد بلکه امید چنین است که در آینده غبطۀ روی زمین شود و نفحۀ مشکین ایران خاور و باختر را معطّر نماید و علیکم البهآء الأبهی

ای پروردگار خورشید خورسند را بآمرزش و بخشش خوشنود و خورسند فرما در دریای غفران غوطه ده و حلّۀ عفو و عطا در بر نما جبین بپرتو الطاف نور مبین روشن کن و جان را در عالم بالا شاهد انجمن نما از تیرگی خاکدان فانی رهائی دادی پس بدرخشندگی جهان باقی فائز کن و در جوار رحمت کبری منزل ده و در ظلّ سدرۀ منتهی مأوی بخش توئی بخشنده و مهربان و توئی آمرزندۀ گناهان ع ع