کتابخانه

ای خادم مهمانخانۀ حقّ هرچند خادمی فی‌الحقیقه مخدومی

فهرست مطالب

هواللّه

جناب آقا نصراللّه خادم مسافرخانه علیه بهآء اللّه الأبهی ملاحظه نمایند

هواللّه

ای خادم مهمانخانۀ حقّ هرچند خادمی فی‌الحقیقه مخدومی هر چه بظاهر بنده‌ئی ولی بحقیقت سروری حضرت روح میفرماید من یرید ان یکون لکم اوّلاً ینبغی له ان یکون لکم آخراً و من یرید ان یکون لکم سیّداً ینبغی له ان یکون لکم خادماً

خدمت احبّآء اللّه فی‌الحقیقه منصب اصلی این عبد محزونست ولی حال که از این خدمت محرومست علی‌العجاله تو گوی را از میدان ربودی و سر را باین تاج مفخرت مزیّن نمودی تا بعد ببینیم خدا چه تقدیر میفرماید

خدمت حضرت آقا جمال و بوالده مکتوب مرقوم دار جمیع مسافرین را تکبیر ابدع ابهی ابلاغ دار و البهآء علیک ع ع