کتابخانه

ای منادی پیمان مکتوبی که از یزد مرقوم نموده بودید واصل گردید

فهرست مطالب

هواللّه

طهران

بواسطۀ حضرت علی قبل اکبر

حضرت ابن ابهر

هواللّه

ای منادی پیمان مکتوبی که از یزد مرقوم نموده بودید واصل گردید و بر مضامین اطّلاع حاصل گشت از پیش تعزیت از جهت صعود دو افنان سدرۀ مبارکه به یزد مرقوم گشت حال نیز در خصوص تعمیر مرقد افنان در محلّ مستودع هیکل مقدّس در طهران مرقوم نموده بودید آن مقام معلومست مطاف روحانیانست زیرا وقتی آن بقعه صدف گوهر نورانی رحمانی ربّانی بود تعمیرش سبب سرور و حبور و فرح عبدالبهاست اگر مصلحت بدانید این مسئله در طهران در محفل روحانی ایادی امر اللّه مذاکره گردد هر طور که موافق و مناسب وقت و زمان و مکان دانید باکثریّت آراء مجرا دارید زیرا اگر امور علی‌الخصوص در محفل ایادی امر اللّه قرار نشود آن محفل بکلّی سست و بی‌بنیان گردد و محذور بسیار حاصل شود لابدّ آراء مختلفه ظهور یابد امور از انتظام بیفتد با وجود این هر طور که مصلحت بدانید ضرری ندارد

و امّا ورقۀ مقدّسه ضجیع متصاعد الی اللّه افنان سدرۀ مبارکه با محرمی اذن حضور دارند

در خصوص بنای مستودع مقدّسه با حضرات افنان نیز مشورت نمائید و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع