کتابخانه

ای حضرت ادیب حبیب چند برید است که از آنحضرت نه جوابی نه خطابی

فهرست مطالب

هو الابهی

ای حضرت ادیب حبیب چند برید است که از آنحضرت نه جوابی نه خطابی نه سؤالی نه جوابی گویا از مشکلات حاصله ملال حاصل نمودید و یا خود معاذ اللّه کلال واقع ای رفیق بیک تیر مشکلات از میدان بدر مرو آخر یک قدری ملاحظۀ صدمات و بلیّات عبدالبهاء را کن که در هر دمی همدم صد هزار مشکلی با وجود این چون جبل شامخ مقاوم صواعق نه فتوری نه قصوری نه کلالی نه ملالی نظر عنایت جمال ابهی شامل دیگر چه غم داری تأیید ملأ اعلی واضح دیگر چه غصّه خوری حرارت نار موقدۀ در شجرۀ طوبی منتشر دیگر چرا افسرده‌ئی نسیم جانبخش جنّت ابهی در هبوب دیگر چرا پژمرده‌ئی باری منتظر جواب مباش الّا نادراً ولی همیشه بنگارید زیرا نمیدانید که چه خبر است شب و روز دمی نیاسایم و فرصت نگارش سهل است بلکه وقت آه و ناله ندارم باری تسلّی قلب عبدالبهاء نفحات ریاض قلوب ایادی امر است مکتوبی مخاطب بآن شخص که مکتوب مشیر الدّوله را فرستاده بود ارسال گردید و مکتوب مشار الیه نزد آنحضرت فرستاده شد و همچنین در پوستۀ دیگر مکتوبی ورقه‌ئی از ورقات امریکا که معارفه با مشیر الدّوله در لندن داشت بمشیر مرقوم نموده آن نیز نزد آنجناب ارسال شد وصول هیچیک نرسید باری مقصود اینست که ملاحظه مفرمائید که این عبد مینویسم یا نه شما در هر ماهی البتّه دو کلمه مرقوم فرمائید که بسیار سبب تسلّی و روح و ریحان قلب میشود و البهآء علیک ع ع