کتابخانه

ای طالب رضای الهی در حدیث است من لم یرض بقضائی فلیطلب ربّاً سوائی

فهرست مطالب

هواللّه

بواسطۀ جناب حاجی آقا محمّد علیه بهآء اللّه

جناب استاد رضا علیه بهآء اللّه الأبهی

هوالأبهی

ای طالب رضای الهی در حدیث است من لم یرض بقضائی فلیطلب ربّاً سوائی رضای بقضا عبارت از این است که در راه خدا هر بلائی را بجان و دل بجوئی و هر مصیبتی را بکمال سرور تحمّل نمائی سمّ نقیع را چون شهد لطیف بچشی و زهر هلاهل را چون عسل مصفّی بطلبی زیرا این بلایا اگرچه تلخست ولی ثمر شیرین دارد و حلاوت بیمنتها بخشد اینست معنی من لم یرض بقضائی فلیطلب ربّاً سوائی و البهآء علیک ع ع