کتابخانه

ای مهتدی بانوار هدایت الله حمد خدا را که بشریعه بقا وارد گشتی

فهرست مطالب

هوالأبهی

جناب آقا محمود علیه بهآء الله الأبهی ملاحظه نمایند

هوالأبهی

ای مهتدی بانوار هدایت الله حمد خدا را که بشریعهٴ بقا وارد گشتی و از معین صافی حیّ حیوان نوشیدی از بقعهٴ نورا تجلّی ربّانی مشاهده نمودی و از طیور حدائق قدس نغمات انجذاب شنیدی و در ظلّ سدرهٴ منتهی آرمیدی و از کأس طهور که مزاجها کافور است آشامیدی و از نور تجلّی از افق طور اقتباس مواهب اشعّهٴ ساطعهٴ ظهور نمودی و از صهبای سرور نوشیدی و بآنچه منتهای آرزوی اولیای الهی بود واصل گشتی و بمقام یختصّ برحمته من یشآء رسیدی پس بلسان ظاهر و احساسات قلبیّه بشکر الطاف الهیّه زبان بگشا که بچنین خلعتی سرافراز گشتی و بچنین موهبتی از غیرحقّ بی‌نیاز شدی رازی را که جمیع عرفا و علما از او محرومند تو واقف گشتی و اسراری را که جمیع حکما از آن بیخبر و مهجورند تو مطّلع شدی قسم بافق عزّت اگر بشکرانه در هر دقیقه صدهزار سجده نمائی شکر قطره‌ئی از این بحر اعظم را وفا ننمودی و البهآء علیک ع ع