کتابخانه

ای همسایه محترمه حضرت بهاء الله در حق همسایگان سفارش موکد فرمودند

فهرست مطالب

لندن

امة‌الله همسایه علیها بهآء الله الأبهی

هوالله

ای همسایهٴ محترمه حضرت بهآءالله در حقّ همسایگان سفارش مؤکّد فرمودند که انسان باید همسایگان را خویش و پیوند شمرد ایّامی که در لندن بودم تو همسایهٴ من بودی لهذا از خویش و پیوند شمرده میشوی باید بشکرانهٴ این موهبت بخدمت پردازی و همسایگی خود را در نزد عموم ثابت و محقّق نمائی زیرا همسایگی عبدالبهآء قیاس بهمسایگی دیگران نشود این همسایگی انسان را وارث ملکوت نماید و در ظلّ شجرهٴ حیات محشور نماید و تأیید روح القدس بخشد یقین است که بنهایت قوّت بخدمت ملکوت خواهی پرداخت بلباس عسکری فتوغراف برداشته بودی چون ملاحظه نمودم از خدا خواستم که لشکر آسمانی شوی و فتوحات معنویّه کنی بجمیع دوستان تحیّت و اشتیاق من برسان و علیک البهآء الأبهی

٢٠ جمادی‌الأولی ١٣٣٨

حیفا

abdul Baha abbas