کتابخانه

ایّتها النّفوس المبارکه نامۀ شما بدقّت تمام ملاحظه گردید از مساعی حمیده و همم جلیلۀ دوستان نهایت سرور حصول یافت

فهرست مطالب

طهران

حضرات ایادی امر اللّه علیهم بهآء اللّه الابهی

هو اللّه

ایّتها النّفوس المبارکه نامۀ شما بدقّت تمام ملاحظه گردید از مساعی حمیده و همم جلیلۀ دوستان نهایت سرور حصول یافت توجّه بآستان مقدّس شد و طلب تأیید و توفیق گشت زیرا امور مرهون بعنایت است و تأیید حضرت احدیّت لهذا امید چنان است که تأییدات غیبیّه و توفیقات لا ریبیّه بحصول پیوندد عبدالبهآء جمیع غوائل هاجمه و مشاغل لازمه را ترک نمود و جمیع امور را واگذاشت و سفر نمود با وجود اینکه محرومی از آستان مقدّس بسیار مشکل و صعب بود و سبب حزن و اندوه و سه مرض مزمن جسمانی مستولی و ابداً طاقت و تحمّل حرکت نداشت باز توکّل بر جمال بیمثال نموده باطراف جهان شتافت زیرا مشاهده کرد که تأیید در تبلیغ است و توفیق در نشر نفحات اللّه و نعم الرّفیق شب و روز جز بیان حجج و برهان و اعلاء کلمۀ یزدان و بشارت بطلوع صبح هدی و مژدۀ باشراق شمس حقیقت شغلی نداشت هرچند الطاف جمال مبارک همیشه شامل بود ولی در این سفر بحری بی‌پایان عنایت بدرجه‌ئی بود که مجرّد دست بردن بکلافه‌ئی فوراً سررشته در دست بود بهر جهت که توجّه میشد ابواب مفتوح مشاهده میگشت و سبب این بود که از هر فکری فارغ بود و لسان بذکر حق ناطق و نام مبارک ورد دائم و نفثات روح القدس مؤیّد جان و دل والّا این ذرّه را چه قدرتی و این قطره را چه وسعتی

باری ایران ویران و جمیع خلق مشغول بیکدیگر جانها بامان آمده و دلها از پریشانی فریاد و فغان نماید استعداد عظیم حاصل گشته باید یاران الهی علی ‌الخصوص حضرات ایادی امر اللّه دقیقه‌ئی آرام نگیرند جمیع فکر را در آن حصر نمایند که این بنیاد الهی بلند شود و نسیم رحمانی ایران را معطّر کند پس ای حضرات ایادی امر اللّه در حقّ من تضرّع و ابتهال کنید من نیز در حقّ شما عجز و زاری کنم که قوّتی آسمانی و موهبتی رحمانی و نصرتی ملکوتی و تأییدی ربّانی و فتوحی لاهوتی حاصل گردد کلّ موفّق بآنچه باید و شاید شویم تا انوار صبح هدایت را در خاور و باختر منتشر کنیم مانند نفوس مبارکی که در ظلّ حضرت مسیح بودند بجانفشانی برخیزیم و بمنتهای وفا موفّق شویم و همواره بخاطر آریم که آن دلبر باوفا چه جفا کشید و چه قدر زحمت و بلا دید و چگونه اسیر سلاسل و اغلال بود تا ما بیچارگان را چاره دهد و ما ذلیلان را در ملکوت خویش عزیز فرماید بشکرانۀ این الطاف باید در هر دم صد جان نثار نمائیم عبدالبهآء از شدّت شرم و حیا بجمال ابهی قسم که آرزوی فنا نماید زیرا در مقابل این عنایت نَفَسی بشکرانه نکشید و تا بحال بقطره‌ئی از خدمت موفّق نشد مگر آنکه حضرات ایادی امر اللّه تضرّع بملکوت ابهی نمایند و این بی‌بهره را نصیبی از موهبت خدمت طلبند بلکه من ‌بعد حرکت مذبوحی نماید و جان و دل تسلّی جوید و بذرّه‌ئی از عبودیّت موفّق شود و علیکم البهآء الابهی ع ع

یا ایادی امر اللّه بجهت نصرت و قوّت حضرات ایادی امر اللّه بهر وسیله تشبّث گشت که ما فوق آن تصوّر نمیشود حتّی مکاتیب مفصّلۀ عبدالبهاء و البتّه ملاحظه بتکرار خواهید فرمود بلی در چند سنۀ پیش چنین بنظر آمد که هر یک حکم دو رأی داشته باشند یا بیشتر و این را من فکر کردم محض محبّت ولی بعد ملاحظه کردم که در مستقبل بکلّی شریعت اللّه مختل میگردد زیرا البتّه اصحاب نفوذ از ملوک و غیره یک وقتی پیدا خواهند شد و این را قیاس خواهند نمود و هر یک از برای خویش تعدّد آراء بلکه تا صد قرار خواهند گذاشت و بکلّی مشورت را منسوخ و مهمل خواهند نمود و اساس شریعت اللّه منهدم خواهد گشت لهذا موقوف نمود حال ایادی امر اللّه الحمد للّه مؤیّد بمحبّت عبدالبهاء هستند این از هزار رأی بهتر است باید بعون و عنایت جمال مبارک روحی لعتبة تربته الفدآء بچنان نورانیّتی موفّق شوند که کلّ بقلب و جان تعلّق یابند و علیکم البهآء و لکم العزّة الابدیّة فی الآخرة و الاولی ع ع