کتابخانه

ای یار حقیقی نامهٴ مرسول ملاحظه گردید این روزها مراجعت از فرنگستان چون گلستان به

فهرست مطالب

هواللّه

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی اکبر نخجوانی علیه بهآء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای یار حقیقی نامهٴ مرسول ملاحظه گردید این روزها مراجعت از فرنگستان چون گلستان به اسکندریّه وطن قبطیان شد ملاحظه فرما تفاوت ره از کجاست تا بکجا بشارت ثبوت و خدمت یاران بآستان یزدان مورث روح و ریحان گردید

مادام ایزابیلا فی‌الحقیقه در تألیف کتاب همّت فوق‌العاده نموده‌اند از قبل من نهایت رضایت و خوشنودی برسانید انشآءاللّه موفّق بتمثیل و تشخیص این دو قضیّه میگردد

مبلّغی خواسته بودید در این صفحات موجود نیست به طهران مرقوم میگردد

امّا جمعیّت تیاسوفیها اگر در مجامع آنها حاضر شوید و از وحدت عالم انسانی و مضامین الواح الهی و روحانیّت رحمانی و مساوات و اتّفاق و محبّت و وفاق بین بشر سخن رانید و بنهایت انجذاب الفت کنید البتّه مفید است

گلنار در مصر است چون به اسکندریّه آمدم تلغرافی تبریک ورود فرستاد من نیز جواب باو نوشتم این زن فکرش قدری پریشانست

باری در بادکوبه حرّیّت ادیان و مذاهب است اگر یاران همّتی فرمایند بسیار انتشار گردد و خلق از نفحات اللّه باهتزاز آیند

آن دوست حقیقی فی‌الحقیقه در نهایت جهد و کوشش است که خدمتی بآستان مقدّس نماید از الطاف حقّ امیدوارم که در جمیع امور موفّق گردد ع ع