کتابخانه

ای خانم محترمه نامۀ شما بشوقی افندی رسید از مضامین سرور حاصل گردید

فهرست مطالب

نیویورک

امة ‌اللّه مسیس دریفوس علیها بهآء اللّه الابهی

هو اللّه

ای خانم محترمه نامۀ شما بشوقی افندی رسید از مضامین سرور حاصل گردید زیرا دلیل بر صحّت مزاج شما بود صحبتیکه جناب دریفوس در خانۀ صمد خان با مشاور الممالک نمودند بسیار مقبول انشآء اللّه نتیجۀ خوشی خواهد بخشید بلکه این بیهوشان قدری بهوش آیند زیرا بخواب کابوسی مبتلا هستند گمان مینمایند که بواسطۀ تقالید از اهالی غرب و بواسطۀ افکار مشوّشه اهالی ایران ترقّی مینمایند هیهات هیهات با وجود اینکه خدا از افق ایران چنین آفتاب روشنی طلوع داده که پرتوش بر شرق و غرب زده و چنین عهد و میثاقی تأسیس فرموده که سبب عزّت ابدیّۀ ایرانیانست و اسباب ترقّی از جمیع جهات خواه از مادّیّات خواه از اخلاق خواه سیاسیّات این قوّۀ اعظم محیی ایرانست ایرانیان از این غافلند و میخواهند باین افکار باطل ایرانرا زنده نمایند ملاحظه کنید که چه ‌قدر بیهوش و بیفکرند باری امیدوارم که بیدار گردند و هوشیار شوند و همین قدر ملتفت شوند که حضرت محمّد در مکّه ظاهر شد و مکّه یک قطعۀ سنگستان بود نه درختی و نه گیاهی نه سبزه‌ئی و نه چمنی نه زراعتی و نه صناعتی مسکن طوائف وحشیّه‌ئی از عرب بود چون حضرت محمّد از مکّه ظاهر شد مکّه قبلۀ آسیا و افریقیا و بعض اقالیم از اروپا شد که کلّ رو بمکّه نماز میکنند و این سنگستان هر سال مرکز اجتماع اعظم رجال آسیا و افریقیا شد همین قدر ملاحظه بکنند میفهمند که امر بهآءاللّه ایرانرا چگونه آباد نماید و ایرانیانرا عزیز کند ولکن چه فایده هوش ندارند گمان کنند که به بونجور یا گود مورنینگ ایران احیا شود یعنی لسان فرانسه و انگلیزی باری در دنیا بدتر از بیهوشی چیزی نیست این ایرانیان هم بیهوشند و هم خودپسند گمان کنند که هر یک افلاطون زمانند و حال اینکه هیچ نمیدانند شما نخبۀ وزرای ایرانیانرا در پاریس ملاقات کردید و همچنین بایران رفتید و بزرگان ایرانرا ملاحظه کردید اعظم شاهزادۀ ایران ظلّ ‌السّلطان بود دیدید که چگونه بود باری دعا کنید که بلکه ایرانیان قدری بهوش آیند و ملتفت شوند که این کوکب لامع ایرانرا روشن خواهد کرد والّا بچراغ شمع و زیت ایران منوّر نمیگردد در امریکا بدختر عموی محترمت نهایت محبّت و مهربانی از قبل من ابلاغ دار و همچنین بوالدۀ محترمه‌ات که هیچ ‌وقت او را فراموش ننمایم مهربانی من را بکمال تأکید برسان از هر دو آنها خبری نمیرسد و این بسیار عجب است زیرا الحمد للّه روابط الهی در میانست و قوّۀ معنوی حامی و حافظ آن جمیع احبّا و اماء الرّحمن را از قبل من تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دار و همیشه منتظر خبرهای خوش شما هستم که کتاب مفاوضات در دست گیرید و باین دلیل و برهان نور و شعف و اشتعال بین احبّا و اماء رحمن اندازید چه که تو باین اختصاص یافته‌ئی و علیک البهآء الابهی

٢۴ تموز ١٩١٩

عبدالبهاء عباس