کتابخانه

خداوند مهربانا از اقلیم امریک آن مملکت بعید بقصد زیارت بقعه مبارکه

فهرست مطالب

Prayer for Mr. & Mrs. Edwin Mattoon

unto them be the Glory of God the Most Glorious

مناجات بجهت مستر و مسیس ادوین متون علیهما بهآء الله الأبهی

هوالله

خداوند مهربانا از اقلیم امریک آن مملکت بعید بقصد زیارت بقعهٴ مبارکه بارض مقدّس شتافتیم و بدو آستان مبارک مقدّس مشرّف گشتیم و فیض بی‌منتها یافتیم حال بکوه کرمل آمدیم که باغ مبارک تو است و اکثر انبیا در این کوه مقدّس مناجات بتو نمودند و در نیمه‌های شب بکمال عجز براز و نیاز پرداختند پروردگارا حال ما در این موقع مبارکیم الطاف بی‌پایان طلبیم و راحت و مسرّت وجدان خواهیم و ثبوت بر پیمان آرزو داریم و حسن خاتمه می‌طلبیم پروردگارا عفو گناه فرما و مزید عطا شایان کن ما را در صون حمایتت محفوظ و مصون بدار و این دو طفل کودک را حفظ و صیانت کن و در آغوش محبّتت پرورش ده توئی بخشنده و درخشنده و مهربان

١٦ جولای ١٩٢١

حیفا

abdul Baha abbas