کتابخانه

ای جوان ربّانی همواره در خاطر بودی و بیادت مألوفیم ایّام ملاقات فراموش نگشته روی و خویت

فهرست مطالب

بادکوبه

جناب آقا میرزا علی‌اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الابهی

هو اللّه

ای جوان ربّانی همواره در خاطر بودی و بیادت مألوفیم ایّام ملاقات فراموش نگشته روی و خویت همواره در نظر است و از ملکوت آیات تأییدات طلبم که روز بروز خوشتر و شیرین‌تر گردی بحلاوت محبّت اللّه کام شیرین نمائی و سبب ثبوت و استقامت یاران نازنین گردی تا شجرهٴ حیات ثمری بخشد و دعاهای عبدالبهآء اثری نماید

و علیک البهاء الابهی ع ع