کتابخانه

ای فرع ملیح سدرهٴ مبارکهٴ الهیّه

فهرست مطالب

یزد

جناب آقا میرزا عبدالحسین افنان علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای فرع ملیح سدرهٴ مبارکهٴ الهیّه شکر کن حضرت احدیّت را که موفّق بر اعظم مواهب الهیّه گشتی و بهیچ منعی ممنوع نشدی و بهیچ سدّی مسدود نگشتی و آن موهبت عظمی ثبوت و رسوخ بر میثاق اللّه است که اگر در هر دمی چون یم بشکرانهٴ این نعم موج زنی البتّه از عهده برنیائی حال بشارتی بتو دهم که چشمت روشن گردد و جانت گلشن شود و آن اینست که جمال مبارک بکرّات و مرّات در حیفا محلّی را که در جبل کرمل در نهایت لطافت و صفا بود امر باحباب فرمودند که بگیرید و اظهار مسرّت از آن محلّ میفرمودند که در نهایت نضارت و صفا است و بهترین مواقع اینجهات و اطرافست و فی‌الحقیقه بنظر نمیآید که در سایر جهات عالم نیز نظیرش باشد

باری چهار سنه پیش محض مقام مبارک حضرت اعلی روحی و حقیقتی و ذاتی و کینونتی لتربته الفدآء خریده شد و حاضر گشت بعد سفارش به رنگون مرقوم شد که یک صندوق مرمر منبّت در نهایت ظرافت یک پارچه و یک صندوق از بهترین خشب هندوستان مهیّا نمایند و بفرستند در ششماه قبل آن دو صندوق به مشقّت و تفاصیلی زیاد وارد حیفا گشت ولی هیچ نفسی نمیدانست که این صندوقها بجهة چه مقامیست همچو گمان می‌نمودند که بجهة روضهٴ مبارکه است باری جناب آقا میرزا اسداللّه را مخصوص از اینجا با چند نفر ارسال نمودیم رفتند در کمال احتیاط و احترام و احتشام بدون آنکه نفسی جز آقا میرزا اسداللّه بداند حتّی همراهها گمان نوشتجات نمودند عرش عظیم جسد مطهّر و هیکل مقدّس روحی و ذاتی لتربته الفدآء را با کمال خضوع و خشوع با تخت روان وارد ارض شام نموده و با واپور وارد ارض مقدّس نمودند دیگر معلوم است که چه روحانیّتی و سروری رخ نمود

حال در جبل کرمل محلّیکه از پیش گرفته شده و مهیّا شده و جمال قدم روحی لأحبّائه الفدآء همیشه توصیف آنرا فرموده بودند و امر بگرفتن آن نموده بودند و در جمیع کتب انبیا تعریف آن واقع و بشارات واضح مشغول ببنیان مقام مقدّس هستیم تا ارادهٴ الهیّه چه تعلّق گیرد لهذا شما باید با ما بخاک‌کشی و سنگ‌کشی در آنمقام مشرّف شوید و بزودی بهر قسم باشد حاضر گردید و باین شرافت کبری موفّق شوید هذا خیر لک من عبادة الثّقلین

ورقه حضرت جدّه و ورقهٴ مقدّسه والده و سائر ورقات مقدّسات از افنان را تکبیر ابدع ابهی ابلاغ نمائید و البهآء علیک یا من ثبت علی میثاق اللّه

ع ع